Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ไม้สักของโรงงานเรา เป็นไม้สักพม่าที่ลำต้นมีอายุมากกว่า 50 ปี เป็นไม้เนื้อแข็งที่ปลวกไม่กินลวดลายสวย มีความเป็นธรรมชาติ