Skip to content Skip to footer

ชนิดไม้บันไดที่มีจำหน่าย

  • ไม้สัก
  • ไม้มะค่า
  • ไม้โอ๊ค
  • ไม้แดง

ไซซ์หน้าบันได (ไซซ์มาตรฐานของบันได, ตามความต้องการ)

  • ชิ้นเดียว plank 
  • ไม้จ๊อย (ไม้ประสาน)